Privacy beleid

Algemeen:
Behandelcoach is de handelsnaam van Behandelcoach B.V. en is statutair gevestigd in Amsterdam aan de Prins Hendrikkade 14, 1012 TL. Behandelcoach is geregistreerd bij de bij de Kamer van Koophandel onder nummer is 64289370. Behandelcoach sluit contracten met zorgaanbieders en zorgverzekeraars, waardoor de Behandelcoach patiënten App beschikbaar kan worden gesteld aan patiënten.

Privacyreglement:
Ons privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop Behandelcoach omgaat met persoonsgegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is het privacyreglement van toepassing. Daarin vindt u gedetailleerd beschreven hoe wij met  persoonsgegevens omgaan. Ook staat daarin wat u kunt doen als u vindt dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan.

Behandelcoach en uw persoonsgegevens:
Aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens hechten wij veel waarde. Door fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedures nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens. Met gegevens betreffende uw gezondheid geldt dat deze vallen onder de directe verantwoordelijkheid van uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder is gehouden aan de beroepsgeheimhoudingsplicht. Voor de medewerkers, alsook Behandelcoach die onder de verantwoordelijk van uw zorgaanbieder in het kader toegang hebben tot deze persoonsgegevens geldt een gelijke geheimhoudingsplicht.

Wij ontvangen uw persoonsgegevens op de eerste plaats van uzelf, uw zorgaanbieder en eventueel als u onze website bezoekt en/of contact met ons opneemt. De belangrijkste reden voor ontvangen van uw persoonsgegevens is dat wij u hierdoor de Behandelcoach App kunnen aanbieden in de toepassing zoals u deze van ons afneemt. Het is noodzakelijk dat wij hiervoor uw persoonsgegevens ontvangen. Naast het ontvangen van gegevens, kunt u ook privacy gevoelige informatie zelf invoeren in de App. Voor dit soort van informatie geldt dat deze informatie uitsluitend voor uzelf is, noch Behandelcoach noch uw zorgaanbieder heeft toegang tot deze informatie. Voor uw eigen veiligheid raden wij u altijd aan een pincode in te stellen op uw mobiele toestel. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet anders dan uitsluitend waarvoor het bedoeld is.

Datalekken:
Behandelcoach brengt zorgaanbieder onverwijld, en in elk geval binnen vierentwintig uur, op de hoogte als zij ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat er een datalek heeft plaatsgevonden. In het geval van een datalek treft Behandelcoach onverwijld herstelmaatregelen. Verder voorziet Behandelcoach de zorgaanbieder van alle relevante informatie die de zorgaanbieder met betrekking tot het datalek verzoekt. Behandelcoach verleent volledige medewerking aan de zorgaanbieder bij het tot stand brengen en het uitvoeren van een plan van aanpak om het datalek te adresseren en te herstellen.

Heeft u vragen?
In geval uw vragen heeft, op- en aanmerkingen of klachten neem contact met ons op of stuur een e-mail naar info@behandelcoach.nl

 

Home>>